HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM VỤ VIỆC (CHI TRẢ TIỀN NỢ LƯƠNG) 임금체불 사건위임계약서

HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM VỤ VIỆC

 

 

Người ủy quyền “Bên A”:
Người được ủy quyền “Bên B”: Luật sư Kim Pyoung Ho.

 

“Bên A” và “Bên B” Thống nhất lập hợp đồng giải quyết sơ thẩm các vấn đề liên quan đến vụ việc nêu trên.

 

Điều 1【Mục đích】 “Bên A”ủy quyền giải quyết nội dung trong vụ việc nêu trên (gọi là“vụ việc ủy quyền”cho”Bên B”.

 

Điều 2【Giới hạn ủy quyền】 “Bên A”Ủy quyền cho”Bên B”giới hạn giải quyết thỏa thuận các vấn đề tiền lương với chủ lao động, trình báo giấy tờ với cơ quan liên quan, (bao gồm các thủ tục nhận trợ cấp thôi việc, chế độ tiền lương và các vấn đề tương tự). Không bao gồm các vấn liên quan đến nhận tiền lương, tố tụng dân sự, khởi tố hình sự …v…v.

 

Điều 3【Cung cấp các tài liệu】 Trong quá trình giải quyết vụ việc ủy quyền”Bên B”yêu cầu cung cấp tài liệu cũng như điều tra về tình hình thực tế thì”Bên A”phải có trách nhiệm đáp ứng không đựợc đình trệ.

 

Điều 4【 Tiền đặt cọc】① Đồng thời với việc thành lập hợp đồng ủy nhiệm vụ việc, “Bên A” sẽ phải thanh toán 300,000won “ Tiền đặt cọc” cho “Bên B”. Trong trường hợp “Bên A” thay đổi nội dung, hoặc có hành vi cùng thời điểm ủy quyền cho văn phòng khác, bội tín, không liên lạc được, không phối hợp…. dẫn đến vụ việc ủy quyền phải dừng lại, trách nhiệm không phải do “Bên B”. “ Tiền đặt cọc” sẽ được tính là lệ phí chính đáng của “Bên B” trong thời gian sử lý vụ việc.

② Trong trường hợp vụ việc ủy quyền được sử lý thành công, thì khi bên “Bên A” thanh toán lệ phí thành công như điều 5 cho “Bên B” sẽ được hoàn lại “Tiền đặt cọc”.

 

Điều 5【Thù lao thành quả】 Trong trường hợp”Bên B”sử lý thành công vụ việc ủy quyền của”Bên A” thì ngoài tiền đặt cọc phải trả thêm số tiền THÙ LAO THÀNH QUẢ là 30% của khoản tiền có được ( gồm các khoản tiền từ trợ cấp thôi việc, các khoản có được từ chủ sử dụng lao động, cũng như các khoản khác). ( chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

 

Điều 6【Lệ phí phải trả】 “Bên B”sử lý vụ việc ủy quyền cần con tem, phí vận chuyển, phí giao thông và các chi phí thực tế khác thì”Bên A”phải thanh toán toàn bộ.

 

Điều 7【Khắc con dấu】 Trong trong hợp”Bên B”sử lý vụ việc ủy quyền, cần con dấu của”Bên A”thìđược khắc và sử dụng con dấu để dùng thay thế chữ ký của”Bên A”.

 

Điều 8【Hủy hợp đồng】 Trong trường hợp”Bên B”thừa nhận vụ việc ủy quyền khó có khả năng thành công thì được hủy hợp đồng thông qua việc gọi điện thoại, nhắn tin thông báo cho”Bên A”.